Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(„REGULAMIN”)

I. DEFINICJE
1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1. Lesnecuda.com, dostarczająca Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
1.2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Annę Mękarską, dostępna pod adresem www.lesnecuda.com, za pośrednictwem której świadczone są Usługi drogą elektroniczną;
1.3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Annę Mękarską jako administratora, dostępny pod adresem: www.lesnecuda.com;
1.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
1.5. Sprzedawca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą, Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta Sprzedawcy lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
1.6. Prowizja wynagrodzenie za wykonanie czynności prawnej, jak za zawarcie umowy;
1.7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Annę Mękarską pod adresem: www.lesnecuda.com;
1.8. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do lesnecuda.com Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
1.9. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
1.10. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
1.11. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
1.12. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia;
1.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub rezerwacji usługi świadczonej przez lesnecuda.com;
1.14. Produkt – dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe albo rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a lesnecuda.com albo usługi świadczone przez www.lesnecuda.com, których rezerwacji dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;
1.15. Treści Cyfrowe – dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione w postaci linka do strony internetowej, przesłanego Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej);
1.16. Formularz Kontaktowy – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do lesnecuda.com wiadomości za pośrednictwem okna dialogowego udostępnionego na Stronie Internetowej pod adresem: www.lesnecuda.com;
1.17. Komentarz – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie;
1.18. Usługa – każda usługa świadczona przez lesnecuda.com drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej;
1.19. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres Usług świadczonych przez lesnecuda.com Anna Mękarska, warunki świadczenia tych Usług za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE.
2. lesnecuda.com, Anna Mękarska, NIP: 773 120 61 74 – świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
2.1. zapoznanie się treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
2.2. założenie i prowadzenie Konta;
2.3. prowadzenie Koszyka;
2.4. składanie Zamówień w Sklepie;
2.5. udostępnienie Formularza Kontaktowego;
2.6. umożliwienie publikowania Komentarzy.
3. Kontakt z lesnecuda.com jest możliwy:
3.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@lesnecuda.com;
3.2. za pośrednictwem komunikatora Messenger (FB), lub bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
6. Podczas korzystania z Usług zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed rozpoczęciem skorzystania z Usług.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
1.1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
1.2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
1.3. włączona obsługa plików cookies.
2. Koszty zapewnienia powyższych warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
3. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
3.1. aktualny system antywirusowy,
3.2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3.3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
3.4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
4. W celu prawidłowego korzystania z Treści Cyfrowych w postaci e-booków niezbędne jest posiadanie przez urządzenie Klienta dodatkowo oprogramowania umożliwiającego – w zależności od specyfiki Treści Cyfrowych – odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docs, .xls.
5. Lesnecuda.com nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
6. Lesnecuda.com w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. Lesnecuda.com dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Lesnecuda.com dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Lesnecuda.com na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Lesnecuda.com w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

IV. TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ
1. W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Lesnecuda.com na Stronie Internetowej.
2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
3. Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony lesnecuda.com, ani ze strony Klienta.
4. Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

V. PROWADZENIE KOSZYKA
1. Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
3. Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Lesnecuda.com, ani ze strony Klienta.
4. Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

VI. ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA
1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail lesnecuda.com prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.
3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
5. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do lesnecuda.com za pośrednictwem jednego
z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez lesnecuda.com niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

Utworzenie konta – Sprzedawca
1. W celu utworzenia konta Sprzedawcy, należy wyjść na stronę platformy:
1. kliknąć w zakładkę „zaloguj się”, a następnie w opcji „Rejestracja”, należy wpisać:
• adres poczty elektronicznej,
• nazwę sklepu
• swoje hasło (potwierdzić hasło/powtórzyć),
• istnieje możliwość odzyskania swojego hasła, należy podać adres mailowy, na maila przyjdzie informacja, prośba o zresetowanie hasła.
1. kliknąć opcję „zarejestruj się”.
1. Po kliknięciu opcji „Zarejestruj się”, pod podany przez Sprzedawcę adres poczty elektronicznej wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu w link, Sprzedawca uzyskuje dostęp do swojego konta,
2. Kliknięcie w link, jest równoznaczne z zawarciem przez Sprzedawcę Umowy o świadczenie Usługi Konta Sprzedawcy na czas nieokreślony,
2. Sprzedawca może uzupełnić konto Sprzedawcy o następujące dane:
1. Imię i Nazwisko,
2. zdjęcie profilowe,
3. nazwę konta,
4. opis własny produktów,
1. Za pomocą konta Sprzedawca, może:
1. korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu;
2. zmieniać lub usuwać dane wskazane;
3. publikować, zmieniać lub usuwać oferty oraz warunki sprzedaży;
4. określać sposoby dostawy produktów;
5. określać sposoby płatności;
6. prowadzić sprzedaż Produktów.
1. Na podstawie umowy o świadczenie usługi konta Sprzedawca, Sprzedawca zobowiązuje się:
1. prowadzić sprzedaż Produktów zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
2. przestrzegać zasad kultury osobistej w kontaktach z Kupującymi;
3. przestrzegać praw Kupujących, w szczególności praw przysługujących im na podstawie Ustawy o prawach konsumenta;
4. dołożyć wszelkich starań, aby opublikowane przez niego oferty, zdjęcia, opisy były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym;
5. stworzyć i udostępnić Kupującym zgodne z prawem warunki sprzedaży (np. poprzez umieszczenie opisu w zakładce – Zasady regulamin sklepu,
6. nie sprzedawać w serwisie Produktów po cenach wyższych niż ceny tych samych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach innych serwisów internetowych, FB, Instagrama,
Usunięcie konta – Sprzedawca
1. Sprzedawca może w każdym momencie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta Sprzedawcy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej informacji o wypowiedzeniu. Usługodawca usuwa Konto Sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu informacji,
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o:
1. dopuszczeniu się przez Sprzedawcę jednego lub wielu naruszeń,
2. otrzymaniu przez Sprzedawcę znacznej liczby negatywnych komentarzy;
– Usługodawca może, w zależności od rodzaju i powagi naruszenia:
• udzielić Sprzedawcy upomnienia i wezwać go do niezwłocznego usunięcia naruszenia;
• zablokować Konto Sprzedawcy na czas oznaczony, nie dłuższy niż 14 dni;
• wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi konta Sprzedawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
• samodzielnie usunąć naruszenie dokonane przez Sprzedawcę, w szczególności usunąć Treść o charakterze bezprawnym (w tym Ofertę);
1. Niezależnie od powyższych postanowień, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi konta Sprzedawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni (czternaście dni) w przypadku nielogowania się Sprzedawcy na Konto Sprzedawcy przez nieprzerwany okres przekraczający 14 dni. Wypowiedzenie, dokonywane jest za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia, Usługodawca niezwłocznie usuwa Konto Sprzedawcy.
2. Zablokowanie lub usunięcie konta Sprzedawcy nie wpływa na ważność Umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

VII. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ
1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
2. Lesnecuda.com wystawia faktury.
3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawców w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
5. Przeglądanie Produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
6. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
7. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury.
8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez lesnecuda.com, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
9. W celu złożenia Zamówienia należy:
9.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
9.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
9.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
9.4. wypełnić Formularz Zamówienia,
9.5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
9.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
10. lesnecuda.com udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie:
10.1. płatności elektroniczne;
10.2. przelew bankowy.
11. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
12. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
13. Informacje o kosztach dostawy są podawane w momencie ustalania szczegółów zamówienia i zależą od rodzaju i ilości produktów oraz wyboru Dostawcy, który ma dostarczyć Produkt Kupującemu.
14. Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka jest prowadzona w imieniu Kupującego. Kupujący przekazuje pełnomocnictwo sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską.
15. Odbierając dostarczoną przesyłkę, Klient jest obowiązany sprawdzić jaki jest stan techniczny i fizyczny. W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz powiadomienie o tym Sprzedawcę. Protokół szkody jest pomocny w przeprowadzeniu procedury reklamacji, a jego brak może utrudnić Klientowi dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ustalenia osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia. Reklamacje w zakresie uszkodzenia powstałego w trakcie przesyłki złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem nie będą rozpatrywane bez załączonego protokołu szkody.
16. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu lub przez trzy miesiące następujące po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
17. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów (jeżeli są dostępne w sklepie) lub wykonaniu ich zgodnie ze złożonym zamówieniem (oraz w czasie uzgodnionym między Sprzedawcą a Klientem), a następnie zapakowaniu ich w celu dostawy do Klienta oraz nadaniu przesyłki do Klienta zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia.
18. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
19. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od produktu i indywidualnie uzgadniany z Klientem. Zamówione produkty powinny zostać wydane Klientowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
20. Jeżeli Klient zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTY
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
1. Klient może zgłosić zwrot do Sprzedawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
1.1. mailowo – na adres: kontakt@lesnecuda.com;
2.1 poprzez formularz kontaktowy (Kontakt),
Podając:
– numer zamówienia,
– nr przedmiotu,
– nazwę przedmiotu,
– nr konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot.

2. Wyjątek stanowią produkty personalizowane, rękodzielnicze, Art. 38. prawa konsumenta
3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem, przez formularz kontaktowy.
5. W przypadku wysyłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
6. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
8.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
8.2 o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
8.3 o wykonanie produktów personalizowanych, rękodzielniczych, Art. 38. prawa konsumenta
WAŻNE:
Na adres e-mail prześlemy wiadomość z adresem, na który należy odesłać produkt.
Produkt należy odesłać dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości z adresem.

IX. FORMULARZ KONTAKTOWY
1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez lesnecuda.com jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: www.lesnecuda.com.
3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do lesnecuda.com za pośrednictwem dedykowanego formularza.
4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony lescecuda.com, Sprzedawcy ani ze strony Klienta.

X. KOMENTARZE
1. Z Usługi tej może korzystać nieodpłatnie Klient, który posiada aktywne Konto i dokonał każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
2. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
3. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy lesnecuda.com a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta. Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z formularza do zamieszczania Komentarzy.

XI. REKLAMACJE
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
3. Klient może zgłosić reklamację do Sprzedawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
2.1. mailowo – na adres: kontakt@lesnecuda.com;
2.2. poprzez formularz kontaktowy (Kontakt),
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Sprzedawca ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, nr przedmiotu, nazwę przedmiotu, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją, nr konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot, dodatkowo należy załączyć zdjęcie ilustrujące wadę.
5. Lesnecuda.com zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji.
6. Sprzedawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia jego reklamacji przed upływem terminu 14 dniowego, podając przyczynę opóźnienia.
WAŻNE:
Na adres e-mail prześlemy wiadomość z adresem, na który należy odesłać produkt.
Produkt należy odesłać dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości z adresem.

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W przypadku sporów z udziałem Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
1.1. konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów);
1.2. konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest lesnecuda.com, Anna Mękarska.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności.
3. W związku z korzystaniem z płatności online za pośrednictwem mBank, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta.

XIV. PRAWA AUTORSKIE
1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują lesnecuda.com, Anna Mękarska lub podmiotom trzecim, z którymi lesnecuda.com zawarła stosowne umowy.
3. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Lesnecuda.com, Anna Mękarska.
4. Klient może korzystać z zakupionych Treści Cyfrowych wyłącznie dla własnych potrzeb.
5. W szczególności Klientowi nie wolno:
5.1. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Treści Cyfrowe.
5.2. Zwielokrotniać Treści Cyfrowe lub dokonywać jego rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
5.3. Udostępniać Treści Cyfrowe innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
5.4. Najmować i użyczać Treści Cyfrowe, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.
5.5. Ingerować w treść i zawartość Treści Cyfrowych.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Lesnecuda.com, Anna Mękarska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Lesnecuda.com, Anna Mękarska poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, UŚUDE, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, poprzez formularz kontaktowy, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia/informacji (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną/formularz kontaktowy).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest podany poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zostaną zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, jeżeli zostały takie pobrane, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności, jeżeli zostały takie pobrane, zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

Adresat: [ADRES]

Ja [IMIĘ I NAZWISKO] w imieniu własnym/firmy [nazwa firmy] informuję o odstąpieniu od umowy [proszę opisać przedmiot umowy]. Data zawarcia umowy to [data zawarcia umowy].
[IMIĘ I NAZWISKO] [ADRES] [DATA] [PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.

Kontakt