Umowa korzystania z serwisu

Umowa o współpracy

pomiędzy:

Sprzedawcą („Zleceniodawca”)

a

Monika Sarwińska, Leśne Cuda Monika Sarwińska, ul. Wandy Panfil 22/18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 7732109237 (” Zleceniobiorca„),

zwanymi dalej każda z osobna „Stroną” lub łącznie ” Stronami„, w zależności od kontekstu,

Strony definiują następujące pojęcia:

a) Umowa – niniejsza umowa;

b) Utwór – oznacza produkty wystawiane w serwisie Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę/Sprzedawcę na zasadach i w celach określonych niniejszą Umową;

c) Sprzedawca/Twórca – Zleceniodawca, czyli osoba udostępniająca Utwory poprzez platformę Zleceniobiorcy.


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zleceniobiorca w ramach prowadzonej działalności oferuje dostęp do wystawienia produktu, rozpowszechniania oraz promocji Utworów na platformie sprzedażowej www.lesnecuda.com,.

2. Utwory stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zleceniobiorca nie rości sobie praw do wyłączności w sprzedaży Utworów, a zasady współpracy zostały opisane w niniejszej Umowie.

3. Sprzedawca oświadcza, że:

a) Posiada wszystkie niezbędne prawa własności lub prawo do sprzedaży Utworów;

b) Utwory nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

c) Utwory są wolne od jakichkolwiek wad prawnych;

d) Utwór został przez niego stworzony bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnął do dnia zawarcia niniejszej Umowy jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do przeniesienia przysługujących mu praw na Zleceniobiorcę.
W przypadku wykorzystania w Utworze materiałów osób trzecich Sprzedawca oświadcza, że dopełnił wszelkich formalności niezbędnych do wykorzystania tych materiałów w swoim Utworze i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że nie istnieją po jej stronie żadne okoliczności prawne i faktyczne uniemożliwiające zawarcie niniejszej Umowy i/lub rozpowszechnianie Utworów.

5. W ramach współpracy, Zleceniobiorca na czas obowiązywania niniejszej Umowy, udostępnia Sprzedawcy indywidualne konto twórcy na platformie sprzedażowej, na którym Sprzedawca ma możliwość na bieżąco sprawdzać ilość sprzedanych Utworów, podsumowanie sprzedaży i pozostałe kwestie związane z realizacją niniejszej Umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca w zakresie dystrybucji Utworów na platformie sprzedażowej Zleceniobiorcy, na zasadach określonych w § 4 Umowy, za wynagrodzeniem określonym w § 5 Umowy.

§3

OBOWIĄZKI STRON

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a. umieszczenia Utworu na stronie pod adresem: www.lesnecuda.com;

b. udostępnienia Utworów oraz możliwość zakupu Utworów poprzez platformę;

2. Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania stanów magazynowych dla Zleceniobiorcy zgodnie z oświadczeniem na swoim profilu w serwisie Zleceniobiorcy.

3. Sprzedawca jest zobowiązany do umieszczenia logo swojego sklepu oraz do zamieszczenia informacji na temat swojej działalności/twórczości na swoim profilu w serwisie Zleceniobiorcy.

4. Sprzedawca rozumie, iż konsument będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy rezerwacji usługi w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu konsumentowi. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez utraci prawo odstąpienia od umowy,

1.2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku zgłoszenia roszczeń o naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku do Utworu (w całości lub w części w tym do materiałów osób trzecich), roszczeń o czynie nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwych praktyk handlowych, Sprzedawca poniesie wszelkie koszty związane z zadośćuczynieniem, odszkodowaniem, kosztem procesu w tym zastępstwa procesowego oraz innymi niezbędnymi do zwolnienia Zleceniobiorcy z odpowiedzialności za dokonane naruszenia. Sprzedawca dokona wszelkich czynności, aby zwolnić Zleceniobiorcę z odpowiedzialności i w razie zawisłości sporu sądowego wejdzie w miejsce Pozwanego Zleceniobiorcy.

7. Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w celu prowadzenia przez Zleceniobiorcę działań marketingowych promujących Utwory, w tym na umieszczenie wizerunku Sprzedawcy w Newsletter, na stronach internetowych oraz na profilach społecznościowych Zleceniobiorcy. Jednocześnie Sprzedawca upoważnia Zleceniobiorcę do decydowania o czasie emisji jego wizerunku.

8. Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia w swoim profilu informacji o reklamacjach oraz zwrotach udostępnionych przez siebie Utworów zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

9. Sprzedawca zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, nazwy profilu w serwisie lesnecuda.com, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru konta bankowego oraz danych do przelewu, adresu swojej strony internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych.

§4

WARUNKI UMOWY

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzedaży Utworów Sprzedawcy poprzez platformę.

2. Sprzedawca udziela zgody wyłącznej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji:

a) udostępnienie Utworów na platformie w celu ich rozpowszechnienia;

b) wprowadzanie opisu i zdjęć Utworów do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych;

c) wykorzystywanie dowolnie wybranych fragmentów opisów i zdjęć Utworów, jak również streszczeń Utworów, w celach marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, w szczególności w ramach działań prowadzonych w Internecie po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

3. Umowa zostaje ustanowione na czas określony wynoszący 5 lat od dnia zawarcia Umowy.

4. Po upływie okresu wskazanego w ust. 4 umowa ulega automatycznemu przedłużeniu – na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze stron złoży oświadczenie w przedmiocie braku woli kontynuacji umowy – najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem okresu wskazanego w ust. 4.

5. Sprzedawca oświadcza, że Utwory są wolne od wszelkich wad prawnych. W związku z umową Zleceniobiorca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

6. Ustanowienie współpracy następuje z chwilą zawarcia niniejszej Umowy.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Sprzedawca zgadza się na prowizję w wysokości 17%, która zostanie naliczona w momencie sprzedaży danego Utworu.

2. Kwota należna Sprzedawcy za sprzedaż danego Utworu zostanie określona w rozliczeniu miesięcznym i stanowi podstawę do wystawienia paragonu lub faktury (na życzenie),

3. Strony zgodnie postanawiają, że cena nabycia Utworów będzie płatna po ich sprzedaży, na podstawie miesięcznego rozliczenia przedstawionego przez Zleceniobiorcę, do dnia 5-tego kolejnego miesiąca, obejmującego publikacje zbyte w poprzednim miesiącu lub w terminie możliwie wcześniejszym – po dokonaniu sprzedaży w takim przypadku wystawienie paragonu (na życzenie faktury) następuje równiej raz w miesiącu,

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia rozliczenia i przesłania na podany adres mailowy,

5. Płatność dla Sprzedawcy zostanie uiszczona na podstawie paragonu (na życzenie faktury) przelewem na wskazane konto Sprzedawcy, w terminie 7 dni od wystawienia faktury lub paragonu.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania niezbędnych informacji:

a) Imię i nazwisko,

b) Nr konta bakowego,

c) Adres mailowy,

d) Nr telefonu,


§6

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony – czas trwania współpracy, zgodnie z §4.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy druga Strona rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie pisma między stronami będą wręczane osobiście lub listem poleconym na wskazany adres, przesłany drogą mailową,

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.

Kontakt